Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Lumy.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumy.pl

Sprzedającym jest Netcomia Ilona Świtoń, ul. Karpia 19/98, 61-619 Poznań, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP: 5140234870, Regon:362591940, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

-  pod numerem telefonu: +48 669-311-013 (koszt połączenia według taryfy operatora)

-  korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lumy.pl

-  lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.lumy.pl/pl/contact

§ 1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Pakiety Usług i Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jak i dostępne w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług, razem stanowiące Zamówienie.

6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług.

7. Pakiet Usług – zestaw wybranych Usług szczegółowo określonych  zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług,

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Pakietów Usług lub Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na podstawie złożonego Zamówienia, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu lub w inny dostępny sposób.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lumy.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Pakietów Usług i Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2
Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lumy.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.lumy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX JavaScript i Cookie lub

b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługa apletów Javy, JavaScript i cookies,

c. akceptacja i instalacja komponentów Adobe Flash Player w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje,

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3
Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lumy.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich, jeżeli na stronie nie wskazano inaczej. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

 
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 
9. Składanie Zamówień odbywa się poprzez zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub w inny dostępny sposób wybrany przez Użytkownika podczas dokonywania Zamówienia.

§ 4
Koszty i termin wysyłki

1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie, drogą mailową lub w inny dostępny sposób. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Zamówienie jest dostarczane za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w obrębie Polski. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Zamówienia w siedzibie sprzedającego lub dostarczenie Zamówienia drogą elektroniczną oraz dowozu towaru przez pracownika Sklepu pod wskazany adres na terenie miasta Poznania.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Pakiecie Usług bądź Usłudze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności przelewem, płatność kartą lub przelewem online do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Maksymalny termin realizacji zamówienia przez usługodawcę to 5 dni roboczych.

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem dostępnym na stronie, pod linkiem https://www.lumy.pl/czas-koszt-dostawy.

§ 5
Płatności

1. Na każde sprzedane Zamówienie wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za Zamówienie może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Dotpay), przelewem na konto bankowe sklepu, kartą kredytową, bądź w inny dostępny sposób podany na stronie Sklepu internetowego.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupione Zamówienie należy zwrócić na adres Usługodawcy. Opis procedury znajduje się pod linkiem https://www.lumy.pl/reklamacje-i-zwroty

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwości zwrotu nie podlegają świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem właściwego terminu.

§ 7
Rwklamacje

1. Klient może złożyć reklamację Usługodawcy dotyczącą jego działania oraz korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i świadczenia przez niego Usług w terminie 14 dni od dnia pojawienia się okoliczności dotyczących złożenia reklamacji.

2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Opis zasad dostępny jest pod linkiem https://www.lumy.pl/reklamacje-i-zwroty. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, NIP Klienta,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

e) dowód zakupu

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Klienta.

5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji wadliwego towaru w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad

d) żądać usunięcia wady.

6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

§ 8
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres www.lumy.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies oraz ochrona danych osobowych jest stosowana zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie pod adresem https://www.lumy.pl/polityka-prywatnosci przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.

§ 9
Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Data opublikowania regulaminu: 14.03.2021 r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl